Overheid in Friesland

Gemeente Leeuwarden (Friesland)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Dhr. Hein de Haan

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: januari 2019 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Hein de Haan heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ordening, Gebiedsontwikkeling, Volkshuisvesting, Stads-, woon- en milieutoezicht, Vergunningverlening, Wonen, Vastgoed en Grondbedrijf.

Dhr. Eelke de Jong

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2019 (1 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Friso Douwstra

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2016 (4 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Onderwijs, OnderzoekToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken, Werk en participatie, Beroeps- en hoger onderwijs, Verkeer en vervoer.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Friso Douwstra (CDA) heeft in zijn portefeuille: Bereikbaarheid (Vrij Baan en Verkeer & Vervoer), Kennis & Innovatie (RUG Campus Fryslân, Watercampus, Kenniscampus en Dairycampus), Beheer Openbare Ruimte, Wijken en dorpen, Publieke Dienstverlening, Bedrijfsvoering, Statistiek & onderzoek en Publieke Dienstverlening. Friso Douwstra is verantwoordelijk voor de wijken en dorpen: Goutum, Hempens-Teerns, Lekkum/Miedum/Snakkerburen, Wirdum/Swichum, Wytgaard en Binnenstad.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 12 mei 2017 is Friso Douwstra lid van 'college voor arbeidszaken' (VNG-commissie).

Dhr. Hein Kuiken

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: juli 2020 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, P&O, Bedrijfsvoering, Juridische zaken, Sociale Zaken, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Hein Kuiken heeft in de portefeuille: Financiën, Coördinatie sociaal domein, Lokale heffingen, Weerstandvermogen en risicobeheersing, Financiering, Verbonden partijen, Meerjareninvesteringen, Personele zaken, (Bestuurs) juridische zaken, Cultuur en (legacy) LF2018, Historisch Centrum Leeuwarden, Inkomen, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Stads- en regiomarketing, Coördinatie evenementen, Opvang, Decentralisatie AWBZ/WMO, Bedrijfsvoering, Cultuur en Wmo-lokaal.

Mevr. Hilde Tjeerdema

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2018 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hilde Tjeerdema heeft in haar portefeuille: Jeugd, Primair en voortgezet onderwijs, Sport, Publieke dienstverlening en Digitalisering.

Dhr. Sybrand van Haersma Buma

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: augustus 2019 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Sybrand van Haersma Buma heeft in de portefeuille: Brandweer, Politie, Openbare Orde, Integraal Veiligheidsbeleid, Handhaving (kadernota), Horecabeleid, Kabinetszaken, Bestuurlijke organisatie, Communicatie, VFG/VNG, Europese/internationale zaken, Public Affairs, Grote Stedenbeleid en Brede doeluitkeringen (BDU).

Dhr. Bert Wassink

Functie: WethouderPolitiek: PAL / GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2020 (1 jaar, 13 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Bert Wassink heeft in de portefeuille: Monumenten en erfgoed, Duurzame ontwikkeling, Circulaire economie, Energieagenda, Natuur en landbouw, Coördinatie omgevingsvisie, Plattelandsontwikkeling, Water, Beheer openbare ruimte, Onderhoud kapitaalgoederen, Wijken en dorpenbeleid, Recreatie en toerisme, Gezondheidszorg, Integratie en Vluchtelingen.

Bert Wassink is de tweede locoburgemeester in Leeuwarden.